Hvala vam na interesu za Fakultet političkih nauka. Radujemo se prilici da vas upoznamo sa prednostima studiranja na FPN. Naša web stranica je dobro mjesto da krenete sa upoznavanjem sa najstarijim fakultetom političkih nauka u regiji.

Poštovani budući studenti i studentice,

ako se zanimate za izazove koji u današnjem svijetu dolaze iz društvene, političke i sigurnosne sfere, te ih želite razumijevati i o njima diskutirati sa ekspertima koji oblikuju bosanskohercegovačko javno mnijenje, onda je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu pravi izbor za nastavak školovanja.

Fakultet nudi više od 150 predmeta – od fundamentalno-teorijskih do niza specijalističko-aplikativnih disciplina – putem kojih se tretiraju gotovo svi aspekti savremenog društvenog života. Na ovaj način studenti se nakon okončanja studija spremaju da se suoče s različitim društvenim, političkim i sigurnosnim izazovima u realnom životu i stečena znanja apliciraju u praksi. Komparativnu prednost poslije okončanja studija predstavlja činjenica da se radi o visokoškolskoj instituciji s najdužom tradicijom izučavanja politologije, sociologije, novinarstva, sigurnosti, mirovnih studija i socijalnog rada u našoj državi, te da veliki broj svršenih studenata Fakulteta aktivno participira i upravlja društvenim i političkim tokovima u Bosni i Hercegovini, pokazujući tako da ova visokoškolska institucija nudi znanja i vještine upotrebljive u praksi.

 

22713533_905135822973801_82538527252096279_o
22550250_905460082941375_1065739712104102260_o

Procedura upisa za prvi ciklus studija

Od studijske 2020/2021. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu planiran je online upis / prijava na konkurs studenata. Zainteresirani kandidati će, nakon objavljivanja konkursa za upis studenata, moći poslati skeniranu/uslikanu verziju svojih dokumenata, putem sistema eUNSA, Komisiji za upis studenata.

Dokumenti potrebni za upis na prvi ciklus (uploaduju se prilikom online upisa):

Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući nostrificirani dokumenti za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ako su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti i potvrda da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku),

 • Diploma o završenoj srednjoj školi,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (potvrde o pripadnosti porodici šehida / poginulog borca, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog vojnog priznanja, dijete bez oba roditelja).
1.

Online prijava za upis

Prijavite se online za upis na Fakultet političkih nauka.

2.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata za prvi i drugi ciklus studija se vrši na temelju kriterija koje možete naći na ovoj stranici.

3.

Upis

Kandidati koji su primljeni na studij predajuodokumente  

Procedura upisa za drugi ciklus studija

Od studijske 2020/2021. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu planiran je online upis / prijava na konkurs studenata. Zainteresirani kandidati će, nakon objavljivanja konkursa za upis studenata, samostalno unijeti ocjene iz dodatka diplome te poslati skeniranu/uslikanu verziju svojih dokumenata, putem sistema eUNSA, Komisiji za upis studenata.

Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o prepisu ocjena ako se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uvjerenje o državljanstvu,

Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima,

Uplatnica (samo kandidati za usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija) u iznosu od 40,00 KM za prijemni ispit (formular uplatnice s uputama za uplatu preuzima se u studentskoj službi).

Kriteriji rangiranje kandidata za upis na prvi ciklus studija

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

 • Opći uspjeh iz sva četiri razreda srednje škole,
 • Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta relevantnih za studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu: Maternji jezik, Engleski jezik (odnosi se samo na kandidate koji konkurišu na Odsjek politologije – Međunarodni odnosi i diplomatija, jer se dio nastave i ispita izvodi na engleskom jeziku), Historija, Filozofija, Sociologija,
 • Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
 • Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Kriteriji rangiranje kandidata za upis na drugi ciklus studija

 • Prosječna ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija,
 • Visina prosječne ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs
 • Za usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija vrednuju se rezultata prijemnog ispita.

Upis počinje u junu!

Izaberi jedan od pet odsjeka, i jedan od sedam studijskih programa!