ODSJECI i STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne informacije o odsjecima i nastavnim planovima i programima.

Nastavni planovi i programi

Odsjek za politologiju

Prvi ciklus studija

Studij prvog ciklusa straj tri godine.Organiziran je u dva studijska usmjerenja.
Studijsko usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija studente posebno obrazuje u području međunarodnih odnosa i organizacija, međunarodnog prava, organizacije diplomatije, kreiranja vanjske politike i vođenja vanjskih poslova, i time studente posebno kvalificira za rad u diplomatiji, međunarodnim organizacijama, državnim institucijama i drugim organizacijama koje se bave proučavanjem međunarodne politike, djelovanjem međunarodnih organizacija i kreiranjem nacionalne vanjske politike. Dodiplomski trogodišnji studij izvodi se na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Studijsko usmjerenje Upravljanje državom inovirano je studijsko usmjerenje na Odsjeku za politologiju, koje studente posebno obrazuje u području unutarnje politike, državne uprave, kreiranja i analize javnih politika, fenomena i režima vlasti, političkog ustroja društva i države, političke ekonomije, prava, prirode političkih sistema i institucija. Ovo studijsko usmjerenje koncipirano je kao studij koji studentima nudi mogućnost da se upoznaju s najrelevantnijim teorijskim i aplikativnim politološkim disciplinama te da steknu kvalitetna i sistematizirana znanja o praktičnim procesima upravljanja državom.
Nakon okončanja prvog ciklusa studija studenti, ovisno o usmjerenju koje su izabrali, stječu sljedeća zvanja:
Bachelor politologija, usmjerenje Međunarodni odnosni i diplomatija
Bachelor politologije, usmjerenje Upravljanje državom

 

Međunarodni odnosi i diplomatija

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Uvod u politologiju63+0
Historija Jugoistočne Evrope63+2
Teorija države63+2
Političko komuniciranje63+0
Osnovi prava63+2
II semestar  
Diplomatija63+2
Međunarodni kulturni odnosi63+2
Politička historija svijeta63+2
Politička ekonomija63+1
Politički sistem BiH63+2
III semestar  
Politička filozofija  63+2
Međunarodni odnosi63+2
Država i globalizacija63+0
Međunarodna sigurnost63+2
Politika i etika65+1
IV semestar  
Međunarodna politička ekonomija63+1
Politički sistem EU  63+0
Političke ideologije  63+0
Mediji i međunarodna politika63+2
Geopolitika63+2
V semestar  
Religija i međunarodni odnosi 63+2
Multilateralna diplomatija i međunarodne organizacije63+0
Politike identiteta63+2
Metodologija društvenih istraživanja63+2
Dijaspora i migracije63+2
VI semestar  
Etnički konflikti i izgradnja države 63+0
Javna uprava63+0
Nauka o miru63+2
Liderstvo i sigurnost63+2
Komparativna politika63+2
Ukupno:180 

 

Upravljanje državom

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Uvod u politologiju63+0
Historija BiH63+2
Uvod u filozofiju65+1
Političko komuniciranje63+0
Osnovi prava63+2
II semestar  
Diplomatija 63+0
Međunarodni odnosi63+2
Historija socijalne i političke misli u BiH63+0
Politička ekonomija63+1
Politički sistem BiH63+2
III semestar  
Politička filozofija  63+2
Politička psihologija63+1
Javne politike63+0
Demografija63+1
Upravljanje državom63+0
IV semestar  
Metodologija63+1
Politički sistem EU63+0
Političke ideologije63+0
Lokalna i regionalna politika63+0
Geopolitika63+2
V semestar  
Političke stranke  64+1
Politika i lobiranje63+1
Politike  identiteta63+0
Civilno društvo63+0
Etika i socijalna pravda65+1
VI semestar  
Savremene političke teorije63+0
Javna uprava  63+0
Komparativna politika63+2
Politologija konflikata63+0
Politička antropologija 63+2
Ukupno:180 

 

Drugi ciklus studija

Studij na drugom ciklusu traje dvije godine. Organiziran je u dva studijska usmjerenja: Međunarodni odnosi i diplomatija i Upravljanje drđavom.
Master studij na usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomatija u cijelosti se izvodi na engleskom jeziku. Za upis na master studij organizira se poseban prijemni ispit.
Nakon okončanja master studija studenti, ovisno o usmjerenju koje su izabrali, stječu sljedeća zvanja:
Magistar politologija, usmjerenje Međunarodni odnosni i diplomatija
Magistar politologije, usmjerenje Upravljanje državom

 

Međunarodni odnosi i diplomatija

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Teorije međunarodnih odnosa63+2
Diplomatija u XXI vijeku63+0
Razvojne studije62+1
Međunarodne pravosudne institucije63+2
Akademsko pisanje63+2
II semestar  
Međunarodno pregovaranje63+2
Vanjskopolitička analiza63+0
Vanjska politika SAD63+2
Vanjska politika Evropske unije63+0
Post-sovjetske studije63+2
III semestar  
Savremene debate u međunarodnim odnosima 63+2
Bosna i Hercegovina u međunarodnim odnosima63+0
Ekonomska diplomatija  62+1
Komparativna demokratizacija i autoritarizam63+0
Izborni predmet6 
IV semestar  
Master teza                                                      30 
Ukupno:120 
IZBORNI PREDMETI  
Politika i društvo Mediterana i Bliskog istoka63+2
Osnovi prava Evropske unije  63+2

 

Upravljanje državom

PREDMETI

ECTS

fond sati

I semestar

Metodologija empirijskih istraživanja

6

3+1

Globalizacija i političko upravljanje

6

3+0

Teorije demokratije i ljudskih prava

6

5+1

Evropski regionalizam 

6

3+0

Uvod u međunarodno javno pravo

6

4+1

II semestar

Savremeni politički sistemi

6

3+0

Ustavni sistemi

6

3+2

Vanjska politika SAD

6

3+2

Nacija i nacionalizam

6

3+0

Studije holokausta i genocida

6

3+2

III semestar

BiH i evropske integracije 

6

3+0

Izborni sistemi

6

3+0

Energetska sigurnost

6

3+2

Politika i postmoderna

6

3+2

Izborni predmet (student bira predmet sa drugih odsjeka)

6

 

IV semestar

Master teza

30

 

Ukupno:

120

 

 

Odsjek za sociologiju

Prvi ciklus studija

Studijski program pruža upoznavanje s temeljnim konceptima i postulatima društvenih nauka, kao i s ključnim sociološkim pojmovima. Program dalje nudi znanja o idejama, teorijama i pravcima ove nauke. Pored sticanja znanja o društvu, društvenim pojavama, odnosima i procesima, studenti i studentice ovog studija uče da primjenjuju relevantne metode i tehnike za sociološko istraživanje. Studij osposobljava za kritičko čitanje, promišljanje, analizu i opis društvenih fenomena. Također, studentice i studenti na svim godinama uče se akademski pisati, prezentirati, razgovarati i argumentirati svoja viđenja i stavove. Pored promišljanja i istraživanja savremenog globalnog društva, fokus studija je i na bogatstvu i izazovima bosanskohercegovačkog društva. Studijski program sociologije realizira se po Bolonjskom procesu kroz redovan, redovan samofinansirajući i vanredni studij, koji na prvom ciklusu traje tri godine. Izvodi se na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Na našem studijskom programu nije predviđen prijemni ispit. Po okončanom prvom ciklusu studija (minimalno 180 ECTS bodova) student stiče kvalifikaciju i zvanje bachelor sociologije. Prvi ciklus studija sociologije okončava uspješnim polaganjem posljednjeg ispita.

 

Sociologija

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Sociologija I63+2
Uvod u filozofiju sa logikom 63+2
Historija Bosne i Hercegovine63+2
Uvod u politologiju 63+0
Psihologija 63+2
II semestar  
Sociologija II63+2
Historija civilizacija63+1
Politička ekonomija63+1
Savremena filozofija63+2
Akademsko pisanje 63+2
III semestar  
Sociologija obrazovanja i odgoja      53+1
Socijalna psihologija53+1
Sociološke teorije  53+1
Demografija53+1
Sociologija porodice  53+1
Pedagogija53+2
IV semestar  
Sociologija politike    53+1
Sociologija bh. društva53+1
Metodologija53+1
Etika i socijalna pravda  53+1
Sociologija kulture  53+1
Historija socijalne i političke misli u BiH53+0
V semestar  
Andragogija    53+1
Sociologija mladih  53+1
Sociologija organizacije  53+1
Socijalna i kulturna antropologija53+1
Sociološke teorije  53+1
Sociologija religije52+1
VI semestar  
Sociologija roda I53+1
Sociologija nacije53+2
Socijalna ekologija53+2
Sociologija naselja53+2
Metode i tehnike socioloških istraživanja  53+1
Sociologija prava53+2
Ukupno:180 

Drugi ciklus studija

Studij na drugom ciklusu traje dvije godine.Drugi ciklus studija završava se uspješnom odbranom master teze pred komisijom koju formira Vijeće Fakulteta političkih nauka. Nakon okončanja master studija studenti stječu sljedeća zvanja:
Magistar sociologije

 

Sociologija

PREDMETI

ECTS

fond sati

I semestar

Bosanskohercegovačko društvo

6

3+2

Sociologija urbaniteta

6

3+2

Metodologija empirijskih istraživanja

6

3+2

Religije savremenog svijeta

6

3+2

Sociologija siromaštva

6

3+2

II semestar

Sociologija devijantnosti i društvene kontrole

6

3+2

Sociologija rada

6

3+1

Sociologija svakodnevnog života

6

3+2

Sociologija migracija

6

3+2

Sociologija medija

6

3+2

III semestar

Etnologija 

6

3+2

Sociologija roda II 

6

3+2

Sociologija sporta

6

3+2

Sociologije cyber kulture 

6

3+2

Izborni predmet (student bira predmet sa drugih odsjeka)

6

 

IV semestar

Master teza

30

 

Ukupno:

120

 

 

Odsjek za komunikologiju/žurnalistiku

Prvi ciklus studija

Odsjek za komunikologiju/žurnalistiku nudi teorijsku naobrazbu i praktične vještine iz područja novinarstva, odnosa s javnostima i medijske analitike. Pored niza teorijskih predmeta, Odsjek nudi i praktične predmete u okviru kojih studenti kreiraju Studentski list, radijske i TV priloge i sadržaje za studentski blog. Brojni stručnjaci iz prakse u svakom semestru gostuju kao predavači na Odsjeku. Nakon uspješno okončanog prvog ciklusa studija studenti stječu zvanje Bachelor komunikologije/žurnalistike.

 

Komunikologija/žurnalistika

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Opća komunikologija63+2
Uvod u sociologiju63+2
Uvod u filozofiju s logikom63+2
Historija BiH63+2
B/H/S jezik63+2
II semestar  
Historija komuniciranja63+2
Retorika i kultura govora63+2
Politički sistem BiH63+2
Mediji i komunikacije63+2
PR i odnosi s medijima63+2
III semestar  
Teorija medija 63+2
Teorija informacija63+2
Novinarska stilistika63+2
Demografija63+2
Međunarodni odnosi63+1
IV semestar  
Poslovna komunikacija u novom medijskom okruženju  63+2
Savremeno medijsko okruženje63+2
Marketing i menadžment mass medija63+2
Etika javne riječi63+2
Metodologija63+1
V semestar  
Radio novinarstvo 63+2
Printano novinarstvo63+2
Medijska regulativa63+2
BiH i evropske integracije63+0
Socijalna psihologija63+2
VI semestar  
On line novinarstvo  63+2
Korporativni mediji i javni servisi63+2
TV novinarstvo63+2
Novinarska publicistika63+2
Praksa 161+4
Ukupno:180 

 

Drugi ciklus studija

Na drugom ciklusu studija Odsjek komunikologije/žurnalistike omogućava studentima izbor između usmjerenja Novinarstvo i PR – Odnosi sa javnošću. Kao i na prvom ciklusu studenti imaju praksu u jednom od 30 medija i PR agencija u Bosni i Hercegovini sa kojima Fakultet političkih nauka ima potpisan ugovor. Studij se završava odbranom magistarskog rada, nakon čega studenti, ovisno o usmjerenju koje su izabrali, stječu zvanje: Magistar komunikologije/žurnalistike – usmjerenje Novinarstvo Magistar komunikologije/žurnalistike – usmjerenje PR.

Novinarstvo

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Savremene komunikološke teorije63+2
Mediji i politika63+2
Javno mnijenje63+2
Religije suvremenog svijeta63+2
Uvod u mediologiju63+2
II semestar   
Filozofija medija63+2
Mediji i ljudska prava63+2
Medijska kultura63+2
Krizna komunikacija 63+2
Praksa 261+4
III semestar   
Istraživačko novinarstvo 63+2
Mediji i društvo63+2
Propagandno komuniciranje63+2
Mediji i kulturni identiteti63+2
Metodologija komunikoloških istraživanja63+2
IV semestar  
Master teza30 
Ukupno:120 

 

PR - Odnosi sa javnošću

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Savremene komunikološke teorije63+2
Mediji i politika63+2
Javno mnijenje63+2
Religije suvremenog svijeta63+2
Uvod u mediologiju63+2
II semestar   
Filozofija medija63+2
Mediji i ljudska prava63+2
Medijska kultura63+2
Krizna komunikacija 63+2
Praksa 261+4
III semestar   
Oglašavanje 63+2
Kreacija imidža i identiteta63+2
Propagandno komuniciranje63+2
Mediji i kulturni identiteti63+2
Metodologija komunikoloških istraživanja63+2
IV semestar  
Master teza30 
Ukupno:120 

 

Odsjek za socijalni rad

Prvi ciklus studija

Bachelor socijalnog rada (180 ECTS bodova) trogodišnji je studij i koncipiran je tako da može osigurati kvalitetno znanje potrebno za polivalentnog socijalnog radnika, koji će moći kompetentno i stručno obavljati poslove u različitim institucijama i organizacijama. Za vrijeme studija student će pored relevantnih teorijskih znanja sticati i praktična iskustva kroz nastavni proces, ali i terensku praksu. Praksa je važan segment za studij socijalnog rada i student će se moći upoznati s različitim institucijama i organizacijama u kojim su zaposleni socijalni radnici kao što su centri za socijalni rad, ustanove i institucije socijalne zaštite. Student će osim javnog sektora imati priliku upoznati se i s radom nevladinog sektora, njegovom ulogom i zadacima u sistemu socijalne zaštite. Nakon uspješno okončanog studija stječe se kvalifikacija i zvanje bachelor socijalnog rada.

Socijalni rad

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Uvod u sociologiju63+2
Historija BiH63+2
Osnove psihologije63+2
Demografija63+2
Osnove socijalne politike63+2
II semestar  
Socijalna pedagogija63+2
Politički sistem BiH 63+2
Historija socijalnog rada 63+2
Politička ekonomija63+1
Teorija socijalnog rada63+2
III semestar  
Metodologija istraživanja u socijalnom radu I  63+2
Socijalno pravna zaštita63+2
Osnove upravnog prava63+2
Socijalni rad s pojedincem63+2
Maloljetnička delinkvencija I63+2
IV semestar  
Socijalni rad s porodicom53+2
Socijalni rad sa starijim osobama53+2
Maloljetnička delinkvencija II53+2
Radno i socijalno pravo53+2
Metodologija istraživanja u socijalnom radu II53+2
Terenska praksa 151+4
V semestar  
Porodično pravo I 53+2
Socijalni rad s osobama s invaliditetom53+2
Socijalni rad s grupom53+2
Socijalna patologija I53+2
Aplikativne metode i tehnike u socijalnom radu53+2
Terenska praksa 251+4
VI semestar  
Uporedni sistemi socijalne politike  53+2
Socijalni rad u lokalnoj zajednici53+2
Socijalni razvoj i planiranje53+2
Socijalna patologija II53+2
Porodično pravo II53+2
Terenska praksa 351+4
Ukupno:180 
   

Drugi ciklus studija

Kroz dvogodišnji master studij (120 ECTS bodova), studentunaprijeđuju svoja znanja i razvijaju naučnoistraživačke vještine u oblasti socijalnog rada. Široko obrazovanje iz socijalnog rada i drugih srodnih oblasti kao što su pedagogija, psihologija, pravo i sociologija specifičnost je ovog studija. Studij je usmjeren na pripremanje studenata za rad s klijentima, parovima, porodicama, grupama i lokalnim zajednicama. Nakon uspješno okončanog studija stječe se kvalifikacija i zvanje magistar socijalnog rada.

Socijalni rad

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Savremeni teorijski modeli u socijalnom radu63+2
Menadžment u socijalnom radu63+2
Ljudska prava i socijalni rad63+2
Socijalna psihologija63+2
Siromaštvo i socijalna isključenost63+2
II semestar   
Medijacija u socijalnom radu63+2
Etika socijalnog rada63+2
Socijalni rad u mentalnom zdravlju63+2
Socijalni rad s djecom s teškoćama u razvoju63+2
Nasilje u porodici63+2
III semestar   
Programi prevencije u socijalnom radu 63+2
Odabrani instituti porodičnog prava63+2
Metodologija socijalnih istraživanja63+2
Supervizija u socijalnom radu63+2
Savremena socijalna politika63+2
IV semestar  
Master teza30 
Ukupno:120 

Odsjek za sigurnosne i mirovne studije

Prvi ciklus studija

Prepoznajući potrebu da odgovori na savremenu transformaciju područja istraživanja sigurnosti i doprinese razumijevanju novih prijetnji miru i sigurnosti, Odsjek za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka u protekle dvije decenije intenzivno je razvijao i unapređivao nastavne planove i programe koje imaju za cilj da ponude dodatne sadržaje u području mirovnih i sigurnosnih studija koji otkrivaju i svestrano analiziraju cjelinu kontroverzi savremenih političkih, ekonomskih, diplomatskih i vojnih odnosa. Na Odsjeku za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka nakon trogodišnjeg studija studenti stiču zvanje bachelor sigurnosnih i mirovnih studija.

Sigurnosne i mirovne studije

PREDMETIECTSfond sati
I semestar  
Uvod u sociologiju53+2
Historija BiH53+1
Uvod u filozofiju53+2
Uvod u politologiju53+0
Polemologija53+1
Medijska i informacijska pismenost53+2
II semestar  
Demokratija, civilno društvo i ljudska prava63+2
Geografija sa topografijom65+2
Politički sistem BiH63+2
Metodologija društvenih istraživanja63+2
Javna uprava63+0
III semestar  
Uvod u sigurnosne i odbrambene studije 53+2
Osnove psihologije53+1
Upravljanje  i rukovođenje sistemima sigurnosti53+1
Liderstvo u oblasti sigurnosti i odbrane53+1
Međunarodni odnosi53+1
Pedagogija53+1
IV semestar  
Ekološka sigurnost 53+1
Pravo sigurnosti i odbrane53+2
Planiranje u sektoru sigurnosti53+1
Evropska sigurnosna politika53+1
Andragogija53+1
Socijalna pedagogija53+1
V semestar  
Međunarodna sigurnost 53+2
Savremene sigurnosne prijetnje53+1
Civilna zaštita53+1
Kriminalistika53+1
Sigurnost i mediji demokratskog društva53+1
Socijalna psihologija53+1
VI semestar  
Geopolitika 63+2
Mirovne i humanitarne operacije63+3
Unutrašnja sigurnost63+2
Historija ratova 63+2
Psihologija učenja i poučavanja63+2
Ukupno:180 

Drugi ciklus studije

Odsjek za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu najstarija je visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini (1976) koja se bavi naučnim istraživanjima u oblasti sigurnosnih studija, ali i kontinuiranom edukacijom kadrova za potrebe sigurnosno-odbrambenog sektora i drugih organa uprave. U proteklih 45 godina rada nastavni planovi i programi studija više puta su mijenjani, saglasno potrebama struke, kao i naziv odsjeka, saglasno promjenama u društvu i potrebama društva za ovim profilom kadra. Na Odsjeku za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka studenti stiču zvanje magistar sigurnosnih i mirovnih studija.

Sigurnosne i mirovne studije

PREDMETIECTSFond sati
I semestar  
Prevencija društvenih konflikata63+2
Proliferacija i politike razoružanja63+2
Pedagogija63+2
Međunarodno humanitarno pravo63+2
Humana sigurnost63+2
II semestar  
Sigurnosne i odbrambene politike i strategije63+2
Zaštita i spašavanje63+2
Studije holokausta i genocida63+2
Nauka o miru63+2
Terorizam i političko nasilje63+2
II semestar  
Projektovanje naučnih istraživanja u oblasti sigurnosti i mira63+2
Metodika nastave63+2
Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima63+2
Demokratski nadzor i kontrola sistema sigurnosti63+2
Izborni*63+2
IV semestar  
Izrada  i odbrana MA teze30 
UKUPNO120 

postdiplomski studij nacionalna sigurnost i demokratsko društvo

Studij mogu upisati kandidati/kandidatkinje koji su završili predbolonjski studij ili bolonjski studij sa minimalno 240 ECTS.

nastavni plan studija

Trajanje studija

Magistarski studij Nacionalna sigurnost i demokratsko društvo traje jednu godinu – dva semestra sa izradom i odbranom magistarskog rada (ukupno 60 ECTS).

Prvi semestar

  • Prevencija društvenih konflikata
  • Upravljanje u sistemu nacionalne sigurnosti
  • Unutrašnja sigurnost
  • Pravo odbrane i sigurnosti
  • Demokracija i sigurnosni izazovi u savremenom svijetu

Drugi semestar

  • Politike i strategije nacionalne sigurnosti
  • Izrada magistarskog rada

Zvanje

Nakon završenog magistarskog studija Nacionalna sigurnost i demokratsko društvo i odbranjenog magistarskog rada,  studenti  će steći  zvanje  magistar sigurnosnih i mirovnih studija.

Vaša budućnost počinje ovdje.

Izaberi studijski program po svojoj želji i kreni u novi životni izazov.